Privacydocument Stichting Cultuurfonds Westerveld

Stichting Cultuurfonds Westerveld vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties en de bezoekers van de website essentieel.
Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is het Stichting Cultuurfonds Westerveld.

Verwerken van persoonsgegevens
Stichting Cultuurfonds Westerveld behandelt, verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Transparantie staat voorop. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, wijzigen of laten verwijderen, mits dit wettelijk is toegestaan.
Stichting Cultuurfonds Westerveld verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van (schenkings- en overige) overeenkomsten;
 • het beoordelen van aanvragen en toekennen van financiële bijdragen, prijzen en beurzen;
 • het voeren van projecten- en donateursadministratie;
 • het sturen van nieuwsbrieven, magazines en uitnodigingen voor promotie en
  marketingdoeleinden;
 • het bevragen van gevers en overige relaties, en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de
  website (via cookies);
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of
  voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Wij verwerken de persoonsgegevens via onder andere onze adviseurs, administratie en onze website. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang voor ons. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt het Stichting Cultuurfonds Westerveld?
Stichting Cultuurfonds Westerveld verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • geboortedatum; voor controle leeftijd en doelgroep marketing
 • geboorteplaats: vereist bij schenkingsovereenkomst (eis belastingdienst)
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u
  contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de
  deelnemers opgeslagen).
 • burgerservicenummer:
  – bij schenkers: ter controle (eis belastingdienst), wordt niet opgeslagen

Gegevensdeling met derden
Tenzij in dit privacy statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of
op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Stichting Cultuurfonds Westerveld kan uw
(persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.
Stichting Cultuurfonds Westerveld verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of
fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Bewaartermijnen
Stichting Cultuurfonds Westerveld bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG.
De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken
waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?
U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Stichting Cultuurfonds Westerveld. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen. Dit is slechts mogelijk voor zover Stichting Cultuurfonds Westerveld nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen.
Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig is bij het
aangaan van een schenkingsovereenkomst om uw identiteit te controleren.

Beveiligen van persoonsgegevens
Stichting Cultuurfonds Westerveld heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst
mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de
kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.
Gebruik van cookies
Informatie over ons cookie-gebruik, en het opnieuw instellen van uw instellingen kan op de pagina
“Cookiebeleid-eu”.
Sociale knoppen
Op onze site is een knop opgenomen om artikelen, fondsen op naam of projecten te kunnen
promoten of delen op Facebook. Deze knop bevat stukjes code van de sociale media zelf, en maken
gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op
Facebook hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat deze partijen met
persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kan u de privacyverklaringen van
Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.
Links naar andere sites
Op de website van Stichting Cultuurfonds Westerveld zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Stichting Cultuurfonds Westerveld draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Laatste versie
Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 3 november 2021.
Stichting Cultuurfonds Westerveld behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze verklaring. Wij raden u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Vragen
Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op via info@cultuurfondswesterveld.nl
U kunt ook een brief sturen naar onderstaand adres:
Stichting Cultuurfonds Westerveld
7991 TG Dwingeloo
Nederland
Website: https://cultuurfondswesterveld.nl
Email: info@cultuurfondswesterveld.nl
Telefoonnummer: 06 46096478