Voorwaarden voor het verkrijgen van een bijdrage van het Cultuurfonds Westerveld


Vooraf
I. Voor activiteiten op het gebied van beeldende kunst, theater, letteren, drama, dans, muziek, muziek-
theater en audiovisuele kunst, kunnen stichtingen, verenigingen en natuurlijke personen – niet zijnde
culturele ondernemers met winstoogmerk – een financiële bijdrage bij de Stichting Cultuurfonds Wes-
terveld aanvragen.
II. De Stichting Cultuurfonds Westerveld verleent geen bijdrage aan activiteiten die uitsluitend of vrij-
wel uitsluitend ten dienste staan van kerkgenootschappen, politieke partijen, levensbeschouwelijke
stichtingen of verenigingen, en vakorganisaties.

Uitgangspunten
De financiële bijdrage moet passen binnen de doelstelling van de Stichting Cultuurfonds Westerveld, te
weten het bevorderen van culturele activiteiten in de gemeente Westerveld.

 1. De Stichting Cultuurfonds Westerveld verleent geen bijdragen aan organisaties of natuurlijke perso-
  nen, maar alleen aan activiteiten. Zo’n activiteit moet projectmatig (in omvang en tijdsduur beperkt)
  van karakter zijn. Reguliere activiteiten van de aanvrager (exploitatiekosten en reguliere investeringen)
  komen niet voor een financiële bijdrage van de Stichting in aanmerking;
 2. De Stichting Cultuurfonds Westerveld draagt alleen bij aan uitgaven die de aanvrager niet op een an-
  dere wijze kan bekostigen;
 3. Een verzoek om een bijdrage wordt niet gehonoreerd als de Stichting Cultuurfonds Westerveld het
  merendeel van de kosten van een activiteit moet dragen;
 4. Het bestuur van de Stichting Cultuurfonds Westerveld neemt verzoeken om een financiële bijdrage
  niet in behandeling als de te ondersteunen activiteit op het moment van de aanvraag al verregaand
  dan wel volledig gerealiseerd is;
 5. Een financiële bijdrage van de Stichting Cultuurfonds Westerveld kan worden verleend als het
  verkrijgen van deze bijdrage een directe voorwaarde is voor het verkrijgen van een bijdrage van an-
  dere subsidiegevers. Bij twijfel wordt advies gevraagd aan de gemeente.

Voorwaarden
Om voor een financiële bijdrage in aanmerking te komen, moet aan een aantal van de onderstaande
voorwaarden worden voldaan:

a. De activiteit vindt in de gemeente Westerveld plaats of heeft er betrekking op;
b. De activiteit is gericht op meerdere dorpen in de gemeente Westerveld;
c. Aan de activiteit werken meerdere disciplines, mensen of groepen mee;
d. De activiteit is toegankelijk voor het publiek en levert een bijdrage aan het cultuurtoerisme;
e. De activiteit is waardevol en kwalitatief goed;
f. De activiteit is vernieuwend, mogelijk zelfs grensverleggend;
g. De activiteit bevat educatieve elementen op het gebied van kunst en cultuur.
Aan de bovengenoemde voorwaarden kunnen door aanvragers geen rechten worden ontleend. Het
bestuur bekijkt van aanvraag tot aanvraag welk gewicht aan de afzonderlijke voorwaarden moet wor-
den toegekend en of andere specifieke zaken voor het verstrekken van een financiële bijdrage oppor-
tuun zijn.

Procedure

 1. Aanvragen kunnen, bij voorkeur minimaal zes weken voor de aanvang van de activiteit, bij het
  secretariaat van de Stichting Cultuurfonds Westerveld worden ingediend. Indien gewenst, bestaat de
  mogelijkheid de aanvraag mondeling toe te lichten.
 2. Een aanvraag wordt tot maximaal zes weken na indiening in behandeling genomen. Het bestuur van
  de Stichting Cultuurfonds Westerveld kan naar aanleiding van de aanvraag om nadere informatie vra-
  gen en moet daarvoor, indien nodig, inzage in boeken en bescheiden van de aanvrager kunnen krijgen.
 3. Na de bespreking van de aanvraag informeert het bestuur van de Stichting Cultuurfonds Westerveld
  de aanvrager schriftelijk zo spoedig als mogelijk over het genomen besluit, onder vermelding van de
  overwegingen die bij de beslissing een rol speelden.
 4. Bij de beoordeling van de omvang van de bijdrage, houdt het bestuur van de Stichting Cultuurfonds
  Westerveld rekening met neveninkomsten van de aanvrager. Ook worden zaken meegewogen als toegangsgelden, de te verwachten bezoekersaantallen en de vermogenspositie van de aanvrager.
 5. Indien een bestuurslid van de Stichting Cultuurfonds Westerveld direct of indirect bij de activiteit
  van een aanvrager is betrokken, wordt de desbetreffende aanvraag in afwezigheid van het betrokken
  bestuurslid door het bestuur behandeld. Ook is het betrokken bestuurslid niet aanwezig bij de besluit-
  vorming over de aanvraag.
 6. Tenzij anders bepaald wordt de toegezegde financiële bijdrage voorafgaand aan de uitvoering van
  de activiteit als voorschot uitbetaald. De definitieve vaststelling van de bijdrage volgt na overlegging
  van stukken waaruit blijkt dat de activiteit op de in de aanvraag beschreven wijze heeft plaatsgevon-den en dat aan de voorwaarden voor toekenning is voldaan.
 7. Is uitbetaling na afloop van de activiteit van toepassing dan gebeurt dit na overlegging van stukken
  waaruit blijkt dat de activiteit op de in de aanvraag beschreven wijze heeft plaatsgevonden en dat aan
  de voorwaarden voor toekenning is voldaan.
 8. In bepaalde gevallen kan door het bestuur van de Stichting Cultuurfonds Westerveld een specifica-
  tie van de gemaakte kosten worden gevraagd.
 9. Als een door de Stichting Cultuurfonds Westerveld ondersteunde activiteit niet doorgaat, moet het
  bestuur van de stichting hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht.
 10. Indien een activiteit niet is doorgegaan of niet volledig op de in de aanvraag beschreven wijze heeft
  plaatsgevonden, kan het bestuur van de Stichting Cultuurfonds Westerveld besluiten tot intrekking of
  verlaging van de toegezegde financiële bijdrage. Als deze als voorschot is verstrekt, dan moet dit voorschot geheel of gedeeltelijk aan de Stichting worden terugbetaald. Dit kan ook aan de orde zijn als niet
  aan de voorwaarden is voldaan die aan de toekenning van een bijdrage zijn verbonden.

Slotopmerking
Bij het verkrijgen van een bijdrage verplicht de aanvrager zich om in publicaties en persberichten te
melden dat de activiteit: ‘mede mogelijk wordt gemaakt door een bijdrage van het Cultuurfonds Westerveld’. In publicaties moet bovendien het logo van het Cultuurfonds Westerveld worden opgenomen. U vindt dit logo onder het aanvraagformulier.
1 juni 2021

N.B: indien u een groter of ander bestand nodig hebt van het logo: graag mailen naar info@cultuurfondswesterveld.nl